Reklamační řád

obchodní společnosti

ELEGA, spol. s r.o.

se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, Tyršova 536

identifikační číslo: 42194393

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1147

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elegacomponents.cz

1. Jakost při převzetí

1.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

1.2.   Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

1.3.   Okamžik převzetí zboží kupujícím je okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

1.4.   Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

1.5.   Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

1.6.   Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

1.7.   Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

1.8.   U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

2. Zákonná práva z vad

2.1.   Ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

2.2.   Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

2.3.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4.   Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

2.5.   Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • nesprávným nebo nevhodným užíváním zboží,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,
 • chemickými vlivy, teplotou, prašností, vlhkostí, vlivem slunečního záření,
 • opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

 

3. Uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a současně zaslat prodávajícímu reklamované zboží. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

3.2.   V písemné reklamaci kupující uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

3.3.   Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.4.   Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.5.   Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku oznámení vad a dodání vadného zboží prodávajícímu.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů po oznámení vad a obdržení reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (oznámení vad a doručení vadného zboží), pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.6.   Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

3.7.   Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

3.8.   Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.

3.9.   U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamace zasílejte do podnikové prodejny v Třebechovicích p/O.

Adresa:

Reklamační oddělení ELEGA, spol. sr.o.

Tyršova 536, Třebechovice pod Orebem 503 46

 

Pro vrácení nebo reklamaci můžete využít službu od Zásilkovny. Stačí přinést balík na nejbližší podací místa Zásilkovny a obsluze sdělit kód: 97536777

 

Nabízíme vám i pozáruční servis. Cena opravy se bude odvíjet dle pracnosti a celkového rozsahu opravy.

 • Reklamované zboží zasílejte nejlépe v adekvátně velké papírové krabici. 
 • Kabelku, aktovku či batoh vycpěte starými novinami, abyste zabránili poškození zboží při přepravě.

 

Více info na telefonu 495 593 077.